Pomiary emisji pyłów do atmosfery (pomiar pyłu w gazach odlotowych)

W skład pomiarów emisji pyłu do atmosfery wchodzą:

 • pomiary strumienia objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa – metoda spiętrzeniowa,
 • pomiary prędkości gazu w kanale od 0,1 do 30 m/s – metoda anemometryczna
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu ogółem,
 • stężenie pyłu metodą grawimetryczną,
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu PM2,5 i PM10
 • stężenie pyłu PM2,5 oraz PM10 – metoda impakcyjna, 

Pomiary emisji pyłu do atmosfery wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

 • PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężeń i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.”
 • PN-EN 13284-1:2018-02 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości. Cześć I : Manualna metoda grawimetryczna.”
 • PN-EN ISO 23210:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego pyłów PM10/PM2,5 w gazach odlotowych – Pomiary niskich stężeń przy użyciu impaktorów.

 

Pomiary emisji gazów do atmosfery

W skład pomiarów emisji gazów wchodzą:

 • CO2 – pomiar metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR),
 • CO – pomiar metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR),
 • SO2 – pomiar metodą niedyspersyjnej spektromertii w podczerwieni (NDIR),
 • NOx, w przeliczeniu na NO2 – pomiar metodą chemiluminescencyjną,
 • O2 – pomiar metodą elektrochemiczną.

Pomiary emisji gazów wykonywane są zgodnie z następującymi normami:

 • PN-EN 14792:2017 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu – Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencyjna.”.
 • PN-ISO 10396:2001 "Emisja ze źródeł stacjonarnych. Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru składników gazowych" (norma wycofana bez zastąpienia).

 

 Pomiary dioksyn

 • Oznaczanie stężenia PCDD/PCDF wg PN-EN 1948-1:2006
 • Oznaczanie stężenia PCB typu dioksyn (dioksyny i furany) wg PN-EN 1948-4:2013+A1:2014-03

 

Pomiary chlorowodoru (chlorków)

W skład pomiarów chlorowodoru wchodzą:

 • pobieranie próbek gazowych do oznaczenia stężenia HCl – metoda z zastosowaniem roztworów pochłaniających,
 • oznaczanie stężenia HCl metodą spektrofotometryczną,
 • określenie emisji HCl.

Pomiary chlorowodoru wykonuje się zgodnie z normą:

 • PN-EN 1911:2011 "Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego chlorków gazowych wyrażonych jako HCl. Standardowa metoda odniesienia”

Zgodnie z powyższą normą wykonywane są również pomiary cyjanowodoru itp.

 Pomiary fluorowodoru (fluorków)

Wykonywane są zgodnie z ISO 15713:2006 "Stationary source emissions. Sampling and determination of gaseous fluoride content" - metodą z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej.

 

Pomiary stężenia lotnych związków organicznych (LZO), całkowitego węgla organicznego (TVOC - Total Volatile of Organic Carbon)

Pomiary TVOC wykonywane są zgodnie z PN-EN 12619:2013 "Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczania stężenia masowego ogólnego gazowego węgla organicznego. Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną".

Jest to metoda przeznaczona do stosowania jako standardowa metoda referencyjna do pomiaru stężenia masowego organicznych substancji gazowych i w postaci par (wyrażonego jako TVOC) w emisji ze źródeł stacjonarnych (np. emisji ze spalarni odpadów i z procesów z użyciem rozpuszczalników, pomiarów emisji zgodnie z 2010/75/UE).

 

 Pomiary emisji metali do atmosfery

W skład pomiarów emisji metali do atmosfery wchodzą:

 • pobieranie próbek do oznaczenia masowego stężenia metali: Sb, As, Ba, Cr, Zn, Sn, Al, Cd, Co, Mn, Cu, Mo, Ni, Pb, Ti, Ag, V, Fe, Bi, K, Li, Na, Se Hg w gazach odlotowych,
 • oznaczenie stężania metali w pobranym pyle,
 • oznaczenie stężenia metali w roztworze pochłaniającym.

Pomiary emisji metali do atmosfery wykonujemy zgodnie z normami:

 • PN-EN 14385:2005 „Emisja ze źródeł stacjonarnych -Oznaczenie ogólnej emisji As, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V”,
 • PN-EN 13211+AC:2006 „Jakość powietrza. Emisja ze źródeł stacjonarnych. Manualna metoda oznaczania rtęci ogólnej”,
 • procedurami własnymi.

 

Pomiary emisji do atmosfery związków organicznych i nieorganicznych

W skład pomiarów emisji do atmosfery związków organicznych i nieorganicznych wchodzą:

 • pobieranie próbek do oznaczenia stężeń masowych indywidualnych gazowych związków organicznych i nieorganicznych - metody z zastosowaniem rurek pochłaniających i roztworów pochłaniających.

Pomiary emisji do atmosfery związków organicznych i nieorganicznych wykonujemy zgodnie z normami i procedurami:

 • PN-Z-04008-4:1999 Pobieranie próbek gazów odlotowych (emisja) 
  o  parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii gazowej,
 • ILR 33 wydanie 7 z dnia 12.12.2022 r. Pobieranie próbek powietrza związków nieorganicznych (np. amoniaku, chloru, cyjanowodoru, kwasu siarkowego, siarkowodoru, ozonu),
 • ISO 15713:2006 Fluorowodór (fluorki) metodą z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej,
 • PN-Z-04009-11:2008 Tlenki azotu metodą spektrofotometryczną,
 • PN-71/Z-04041 Amoniak metodą spektrofotometryczną,
 • PN-91/Z-04056.02 Kwas siarkowy metodą turbidymetryczną,
 • PN-87/Z-04126.03 Chrom sześciowartościowy metodą spektrofotometryczną,
 • PN-Z-04045-04:1976 Formaldehyd,
 • PN-EN 14791:2017-04 Dwutlenek siarki metodą toronową.

 

Pomiary skuteczności działania urządzeń odpylających

W skład pomiarów skuteczności wchodzą:

 • pomiar strumienia objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10Pa – metoda spiętrzeniowa przed urządzeniem odpylającym i za urządzeniem odpylającym,
 • pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu ogółem przed urządzeniem odpylającym i za urządzeniem odpylającym.

Pomiary skuteczności wykonujemy zgodnie z normami:

 • PN-Z-04030-7:1994 „Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.”
 • PN-87/M-34129 Metoda A „Odpylacze kotłowe. Wymiana i badania montażowe i odbiorcze.”