19.01.2024

Laboratorium ponownie potwierdziło kompetencje do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz pomiarów emisji do atmosfery.

15.01.2023

Laboratorium ponownie potwierdziło kompetencje do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz pomiarów emisji do atmosfery. Zmieniono normy w oparciu o które laboratorium wykonywało pomiary aerozoli na stanowiskach pracy oraz stężenia tlenków azotu w gazach odlotowych. 

10.09.2020

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie laboratorium uzyskało rozszerzenie akredytacji o pomiary dioksyn wg PN-EN 1948-1:2006 Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF oraz dioksynopodobnych PCB.

17.04.2020r.

Ostatni audit PCA potwierdził kompetencje laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorium uzyskało kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji. Między innymi na badania emisji niskich stężeń pyłu według normy PN-EN 13284-1:2018-02 metodą grawimetryczną.

22.02.2019r.

Laboratorium uzyskało kolejne rozszerzenie zakresu akredytacji. Laboratorium wykonuje oznaczenia stężenia/zawartości krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) we frakcji respirabilnej pyłów metodą spekrtometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera FT-IR.

09.02.2018r.

Miło nam poinformować, że z dniem 08.02.2018r. uzyskaliśmy kolejne rozszerzenie naszego zakresu akredytacji. Tym razem rozszerzenie dotyczy wykonywania pomiarów w środowisku pracy. 

Nasz zakres został rozszerzony o wykonywanie analiz chemicznych takich jak fluorowodór i formaldehyd. Został rozszerzony również zakres wykonywania pomiarów fizycznych o mikroklimat zimny.

27.12.2016r.

Miło nam poinformować, że z dniem 27.12.2016r. uzyskaliśmy rozszerzenie naszego zakresu akredytacji o pomiary emisji do atmosfery Lotnych Związków Organicznych (LZO), Total Volatile of Organic Carbon (TVOC) - metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID.

Nasz zakres został również rozszerzony o wykonywanie analiz chemicznych w próbkach gazów odlotowych i w próbkach środowiska pracy. Są to min. fluorowodór (fluorki), chlorowodór (chlorki), amoniak, ozon, związki chromu sześciowartościowego, kwas siarkowy.

05.01.2016r.

W styczniu 2016r. udało nam się pozyskać do pracy w laboratorium panią, absolwentkę Politechniki Łódzkiej, doskonałą chemik z ogromnym doświadczeniem, kierującą wcześniej Laboratorium Analiz Specjalnych i będącą jednocześnie audytorem systemu zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  

28.01.2015r.

Miło nam poinformować, że z dniem 28.01.2015r. uzyskaliśmy rozszerzenie naszego zakresu akredytacji o pomiary hałasu ultradźwiękowego  na stanowiskach pracy oraz pomiary rtęci ogólnej w gazach odlotowych.

 

07.10.2014r.

Wystąpiliśmy do PCA o rozszerzenie naszego zakresu akredytacji o pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy. 

 

06.02.2014r.

Miło nam poinformować, że z dniem 6.02.2014r. uzyskaliśmy rozszerzenie naszego zakresu akredytacji o pomiary stężenia masowego frakcji pyłu PM10 i PM2,5, pomiary emisji metali ciężkich zgodnie z normą PN-EN 14385:2005 oraz pomiary mikroklimatu umiarkowanego.

 

26-27.11.2013r.

Odbył się kolejny audit Polskiego Centrum Akredytacji.

Wystąpiliśmy o rozszerzenie naszego zakresu akredytacji o pomiary stężenia masowego frakcji pyłu PM10 i PM2,5, pomiary emisji metali ciężkich zgodnie z normą PN-EN 14385: 2005 oraz pomiary mikroklimatu umiarkowanego.

 

15.11.2011r.

Nastąpiła zmiana nazwy firmy z LABORATORIUM ŚRODOWISKA s.c. na LAB-SERWIS Laboratorium Badań Środowiska s.c.