Pomiary pyłów przemysłowych (pomiary zapylenia)

W skład pomiarów pyłów wchodzą:

 • pomiary i badania frakcji wdychalnej,
 • pomiary i badania frakcji respirabilnej,
 • badanie krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit).

Pomiary wykonywane zgodnie z normami: dla frakcji wdychalnej PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08, dla frakcji respirabilnej PN-Z-04508:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 oraz zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004. Oznaczanie pyłów na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą grawimetryczną.

Oznaczenie zawartości krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) w pyle respirabilnym pobranym na stanowisku pracy odbywa się zgodnie z metodyką opublikowaną w biuletynie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, zeszyt 4 (74) metodą spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR).

Pomiary narażenia na substancje chemiczne

W skład pomiarów i badań substancji chemicznych wchodzą:

 • badania i pomiary substancji organicznych,
 • badania i pomiary substancji nieorganicznych,
 • badania i pomiary metali,
 • badania i pomiary substancji chemicznych na stanowisku spawalniczym,
 • badania i pomiary substancji chemicznych na stanowisku lakierniczym.

Pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych odbywa się zgodnie z ogólną normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego związku chemicznego. Pomiary prowadzone są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię.

 

Pomiary hałasu słyszalnego i pomiary hałasu ultradźwiękowego

W skład pomiarów hałasu wchodzą:

 • pomiar równoważnego dźwięku A,
 • pomiar maksymalnego poziomu dźwięku A,
 • pomiar szczytowego poziomy dźwięku C,
 • pomiary w pasmach tercjowych,
 • pomiary w pasmach oktawowych,
 • pomiary hałasu ultradźwiękowego

Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11.

Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego prowadzone są zgodnie z normą PN-Z-01-339:2020-12.

 

Pomiary drgań mechanicznych (pomiary wibracji ogólnych i pomiary wibracji miejscowych)

W skład pomiarów drgań wchodzą:

 • pomiary drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne - pomiary drgań miejscowych,
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka - pomiary drgań ogólnych

W ramach określenia ekspozycji człowieka na stanowisku pracy na drgania dokonywane są pomiary skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo wartości przyspieszeń drgań przenoszonych przez kończyny górne zgodnie z normami PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004 oraz PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 a także dla drgań ogólnych PN-EN 14253+A1:2011.

 

Pomiary oświetlenia elektrycznego oraz oświetlenia awaryjnego

W skład pomiarów oświetlenia wchodzą:

 • pomiar natężenia oświetlenia w polu zadania,
 • pomiar natężenia oświetlenia w polu otoczenia,
 • pole tła,
 • równomierność oświetlenia.

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego wykonywane są zgodnie z normą PN-83/E-04040.03. Ocena spełnienia wymagań wykonywana jest w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2022-01.

Pomiary oświetlenia awaryjnego wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11.

 

Pomiary mikroklimatu

W skład pomiarów mikroklimatu wchodzą:

 • Pomiar mikroklimatu umiarkowanego,
 • Pomiar mikroklimatu gorącego,
 • Pomiar mikroklimatu zimnego.

Pomiar mikroklimatu opiera się na wyznaczeniu odpowiednich wskaźników:

PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z PN-EN ISO 7730:2006,

WBGTef dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN ISO 7243:2018-01,

IREQmin, IREQnormal i twc dla mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008.

 

Badania / pomiary wydatku energetycznego

Badanie ilości energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania czynności roboczej, a więc ocena wydatku energetycznego metodą tabelaryczną wg Lehmanna lub pomiar wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc.